Menu

Obchodní podmínky (OP 1.4)

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uzavření smlouvy
 3. Kontaktní údaje BlueGhost.cz
 4. Webhosting
 5. Domény
 6. Informace o zákaznících
 7. Webová aplikace
 8. Platby a fakturace
 9. Doručování
 10. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti BlueGhost.cz, s.r.o., se sídlem Českomalínská 516/27, Praha 6, IČ: 289 01 061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 152013 (dále jen „BlueGhost.cz“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě konkrétních dílčích smluv (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi BlueGhost.cz a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Zákazník“).
 2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním Obchodních podmínek.
 3. Znění Obchodních podmínek může BlueGhost.cz měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Změnu Obchodních podmínek je BlueGhost.cz povinen Zákazníkovi bez zbytečného odkladu oznámit. Má se za to, že Zákazník s novou verzí Obchodních podmínek souhlasí, nevyjádří-li písemnou formou svůj nesouhlas do 14 dnů od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek. V takovém případě může Zákazník ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 14 dní od doručení výpovědi BlueGhost.cz. 
 4. Předmětem Smlouvy jsou zejména:
  1. Grafické a programátorské práce a servis související s provozem a údržbou Webových aplikací poskytované BlueGhost.cz (dále jen „Služby“),
  2. Realizace internetových stránek, internetového obchodu, nebo jiného programu, jehož dominantní využívání se děje prostřednictvím internetu (dále jen „Webová aplikace“),
  3. Registrace a následné vedení domény v příslušném centrálním registru ze strany registrátora (dále jen „Správa domén“),
  4. Servis provádění BlueGhost.cz Zákazníkům spočívající v technickém nastavení domény, její fakturaci a prodlužování (dále jen „Administrace domén“),
  5. Zpracování obrázku v digitální formě znázorňující podobu webu (dále jen „Grafický návrh“).

2. Uzavření smlouvy

 1. Veškerá prezentace Služeb, Webových aplikací a dalších plnění umístěná na webovém rozhraní BlueGhost.cz (dostupném na adrese www.blueghost.cz) je informativního charakteru a BlueGhost.cz není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto plnění. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Jednání vedoucí k uzavření Smlouvy probíhá formou elektronické komunikace prostřednictvím závazné objednávky (dále jen „Závazné objednávky“) ze strany Zákazníka, kterou se rozumí:
  1. Vyplnění a odeslání formuláře pro objednání Služeb umístěného na webovém rozhraní http://objednavky.blueghost.cz a na podstránkách spadajících pod tuto adresu (dále jen „Formulářová závazná objednávka“),
  2. Odeslání e-mailové zprávy potvrzující specifikaci a kalkulaci Zákazníkem požadované úpravy vytvořené pro něj dle jeho požadavků pracovníky BlueGhost.cz (dále jen „Emailová závazná objednávka“). E-mailovou závaznou objednávkou nemohou být objednány Služby, pro něž existuje formulář pro Formulářové závazné objednávky. E-mailová zpráva, z níž zřetelně vyplývá požadavek na objednání konkrétní služby, může být rovněž považována za E-mailovou závaznou objednávku bez dalšího potvrzení Zákazníkem.
 3. Při podávání Závazné objednávky je Zákazník povinen správně a pravdivě uvést všechny údaje o své osobě. Údaje uvedené v Závazné objednávce je Zákazník povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Závazné objednávce považuje BlueGhost.cz za správné.
 4. Před odesláním Formulářové závazné objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře pro objednání Služeb. Formulářovou závaznou objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. BlueGhost.cz neprodleně po obdržení Formulářové závazné objednávky potvrdí Zákazníkovi její obdržení elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce.
 5. BlueGhost.cz je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Formulářové závazné objednávky (zejména množství požadovaných Služeb, Webových aplikací a dalších plnění, celkové náklady s tím spojené) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Formulářové závazné objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smlouva mezi BlueGhost.cz a Zákazníkem vzniká:
  1. Při použití Formulářové závazné objednávky doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je společností BlueGhost.cz zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce.
  2. Při použití E-mailové závazné objednávky doručením E-mailové závazné objednávky (akceptací), jež je Zákazníkem zaslána společnosti BlueGhost.cz a jež potvrzuje specifikaci a kalkulaci Zákazníkem požadované úpravy, kterou na základě poptávky Zákazníka BlueGhost.cz sestavil.
 7. Smluvní vztah mezi BlueGhost.cz a Zákazníkem nevzniká pouhým jednostranným poptáním Služeb, Webových aplikací a dalších plnění ze strany Zákazníka

3. Kontaktní údaje BlueGhost.cz

 1. Bankovní spojení: Fio Banka , č.ú: 2800057151/2010
 2. Adresa pro poštovní písemný styk: BlueGhost.cz, s.r.o., Českomalínská 516/27, Praha 6 - Břevnov, PSČ 160 00
 3. Adresa pro emailový písemný styk:
  1. Nové objednávky a informace o našich službách: info@blueghost.cz. Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 5 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.
  2. Obecné dotazy a informace pro stávající zákazníky: podpora@blueghost.cz. Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 5 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.
  3. Fakturační oddělení: fakturace@blueghost.cz. Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 30 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.
 4. Telefonické spojení: +420 245 501 151, Provozní doba pro telefonickou komunikaci je v pracovní dny od 9:00 do 17:00. BlueGhost.cz nemůže zaručit odpovědi na zmeškané hovory.
 5. BlueGhost.cz nebude odpovídat či jinak brát zřetel na krátké textové zprávy (SMS).

4. Webhosting

 1. Webhosting je Služba, jejíž přesné parametry a cenové podmínky jsou zakotveny ve Smlouvě o vytvoření webové aplikace nebo stanoveny na základě objednávky. 
 2. Webhosting může být poskytován i jako součást služby Správa webu. V takovém případě je cena webhostingu zahrnuta do celkové ceny Správy webu.
 3. Ke každému webhostingu se váže právě jedna doména, kterou si Zákazník určí při Závazné objednávce webhostingu. Pozdější změna domény, k níž se webhosting váže, může být zpoplatněna.
 4. Doba trvání smlouvy webhostingu
  1. Webhosting je časově omezená Služba. Doba jejího trvání je jeden rok. Po uplynutí jednoho roku od zahájení služby se webhosting obnovuje na další rok v souladu s účinnými OP, pokud jeden z účastníků smlouvy písemně nesdělí druhé straně ve lhůtě nejméně šesti týdnu před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy, že o další prodloužení Služby nemá zájem.
  2. Zákazník si může vyžádat ukončení Služby webhostingu i v čase kratším než jeden rok, avšak bez nároku na vrácení uhrazeného poplatku nebo jeho části.
  3. Zahájením Služby webhostingu se rozumí první den následujícího měsíce po dni poskytnutí kapacity pro data Zákazníka na serverech BlueGhost.cz.
  4. Podmínkou pro zahájení služby je předcházející uhrazení poplatku za webhosting v plné výši a označení platby odpovídajícím variabilním symbolem.
 5. Rozsah poskytovaného webhostingu
  1. BlueGhost.cz je povinen poskytovat Službu webhostingu dle konkrétních parametrů zakotvených ve Smlouvě o vytvoření webové aplikace nebo stanovených na základě objednávky.
  2. Parametry Služby webhostingu mohou být v jejím průběhu měněny z důvodů změn a aktualizací hardware a software vybavení na serverech. Tyto změny a aktualizace provádí BlueGhost.cz za účelem zajištění plynulého a bezpečného poskytování Služby webhostingu.
  3. BlueGhost.cz je povinen předem informovat Zákazníka o změnách a aktualizacích dle bodu 4.4.1.
  4. V důsledku změn a aktuaizací dle bodu 4.4.1 může dojít k omezení funkčnosti Webových aplikací provozovaných prostřednictvím Služby webhostingu. BlueGhost.cz není odpovědný za tato omezení funkčnosti. Na přání zákazníka může provést BlueGhost.cz zásah do Webové aplikace, aby tato omezení odstranil. Takový zásah je prováděn pouze po předchozí domluvě a za úplatu. 
  5. Dojde-li na webhostingu k překročení hranice 2 000 návštěv za 1 den, pak může dojít k navýšení ceny za daný webhosting oproti původní ceně. Při navýšení ceny bude zohledněna průměrná denní návštěvnost webhostingu a dosavadní cena webhostingu. O navýšení ceny bude Zákazník informován ve lhůtě nejméně 5 dnů před zvýšením ceny za daný webhosting. 
  6. Služba webhostingu spočívá výhradně v poskytnutí prostoru pro uložení dat na serveru. Služba webhostingu pak zejména nezahrnuje práce při transferu a aktualizaci dat.
  7. Služba webhostingu nezahrnuje archivaci umístěných dat po ukončení trvání smlouvy.
  8. Mezi další Služby, které jsou poskytovány společně s webhostingem, patří zákaznická podpora prostřednictvím elektronické pošty a kontaktního telefonu (viz. Kontaktní údaje BlueGhost.cz). Tato zákaznická podpora se týká pouze Služby webhostingu a neobsahuje zákaznickou podporu pro další Služby poskytované BlueGhost.cz. Zejména neobsahuje zákaznickou podporu týkající se fungování, provbozu a správy Webové aplikace.
 6. Přístup k webhostingu
  1. Přístupové údaje k webhostingu získá Zákazník na vyžádání. Je-li na webhostingu umístěna webová aplikace jejímž autorem je BlueGhost.cz, pak podmínkou pro získání přístupových údajů je podpis smlouvy k získání přístupu ke zdrojovým kódům.
 7. Odpovědnost za publikovaná data
  1. Zákazník se zavazuje, že na daném webhostingu bude publikovat pouze taková data, jejichž publikování není proti platným právním předpisům České republiky.
  2. BlueGhost.cz nenese jakoukoliv odpovědnost za data na webhostingu publikovaná ze strany Zákazníka. Zvláště pak BlueGhost.cz nenese odpovědnost za Zákazníkem publikovaný obsah porušující autorská práva.
 8. Garance webhostingu
  1. BlueGhost.cz garantuje měsíční 99% dostupnost služby. Zákazník má nárok na vrácení poměrné částky ročního poplatku za webhosting za každý kalendářní měsíc, v němž této dostupnosti nebylo dosaženo. Vrácení poměrné částky ročního poplatku je jedinou možnou náhradou za případné majetkové újmy způsobené nedostupností webhostingu. Vrácení poměrné částky musí být u BlueGhost.cz uplatněno do pěti kalendářních dnů po konci kalendářního měsíce, v němž nebylo dosaženo garantovaného procenta dostupnosti, jinak právo Zákazníka zaniká. Zákazník nemá právo na náhradu způsobené škody jiným způsobem než vrácením poměrné části ročního poplatku.
  2. BlueGhost.cz ručí za prokázané škody, které vzniknou Zákazníkoví případným odcizením, poškozením, nebo ztrátu dat umístěných na webhostingu maximálně do částky zaplacené Služby za aktuální časové období.

5. Domény

 1. BlueGhost.cz využívá k Správě domén společnost Gransy s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, 13000 Praha-Žižkov, IČ 28087755, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 148737, a společnost General Registry, s.r.o., se sídlem Žižkova 1321/1, 37001 České Budějovice, IČ 26027267, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka: C 9969 (dále jen „Partneři pro správu domén“). Tyto společnosti jsou registrátory domén administrovaných prostřednictvím BlueGhost.cz.
 2. Doba trvání smlouvy
  1. Správa a Administrace domény je časově omezená Služba. Doba jejího trvání je vždy 1 rok od zahájení poskytování Služby. Dnem zahájení poskytování Služeb Správy domény se rozumí:
   1. U nově registrované domény den registrace v příslušném centrálním registru,
   2. U transferované domény zpravidla den převedení domény pod administraci BlueGhost.cz.
  2. Podmínkou pro Správu a Administraci domény je předcházející uhrazení poplatku za tuto Službu v plné výši a označení platby odpovídajícím variabilním symbolem. Není-li tato podmínka splněna, pak BlueGhost.cz nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi v souvislosti se ztrátou domény.
  3. Po uplynutí 1 roku od zahájení Služby se doména obnovuje na další rok v souladu s účinnými Obchodními podmínkami a Ceníkem domén pokud jeden z účastníků Smlouvy písemně nesdělí druhé straně ve lhůtě nejméně šesti týdnu před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy, že o další prodloužení domény nemá zájem.
  4. Doména nebude prodloužena, pokud nebude uhrazen poplatek za prodloužení domény.
 3. Transfer domén
  1. Je-li převáděna pod správu BlueGhost.cz již existující doména, pak její držitel je zachován. BlueGhost.cz se v takovém případě stává pouze administrátorem domény.
  2. U transferovaných domén nebude účtován žádný poplatek za dobu do původního data expirace domény, je-li technicky možné toto datum expirace s doménou přenést.
 4. Registrace nové domény
  1. Jako výchozí držitel u nově registrovaných domén je veden BlueGhost.cz. Zákazník má právo vyžádat bezplatnou změnu držitele domény.
 5. Garance dostupnosti domény
  1. BlueGhost.cz nenese odpovědnost za nedostupnost domény způsobenou partnery pro Správu domén.
  2. Způsobí-li BlueGhost.cz ztrátu domény a tím Zákazníkovi způsobí škodu, pak odpovídá za tuto škodu až do výše 10 000,- Kč. Zákazník nemá právo na náhradu škody přesahující částku 10.000,- Kč. 

6. Informace o Zákaznících

 1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. BlueGhost.cz si vytváří interní databázi kontaktních údajů o Zákaznících. Tato interní databáze slouží pouze za účelem zachování obchodního styku se Zákazníkem, pod nějž spadá i informování Zákazníka o Službách BlueGhost.cz
 3. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: (kontaktní údaje, fakturační údaje, informace o dosavadní spolupráci mezi Zákazníkem a BlueGhost.cz) a jejich uchováváním v interní databázi BlueGhost.cz, a to pro účely realizace práv a povinností plynoucích ze Smlouvy. Požádá-li Zákazník o vymazání jeho kontaktních údajů z databáze, pak mu bude vyhověno bez zbytečného odkladu. Podmínkou pro vymazání kontaktních údajů je vyrovnání všech závazků vůči BlueGhost.cz a ukončení všech smluvních vztahů s BlueGhost.cz.
 4. Zpracováním údajů o Zákaznících může BlueGhost.cz pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 5. Zákazník potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů. 
 6. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami a plněními poskytovanými BlueGhost.cz na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu Zákazníka.
 7. Zákazník souhlasí, že BlueGhost.cz může prezentovat služby, které Zákazníkovi poskytl, ve svých referencích včetně názvu a loga Zákazníka.

7. Webová aplikace

 1. Služby spočívající v tvorbě Webové aplikace od BlueGhost.cz se řídí následujícími pravidly:
 2. Tvorba Webové aplikace
  1. Uhrazením druhé platby za tvorbu Webové aplikace vyjadřuje Zákazník svůj souhlas se smlouvou na tvorbu Webové aplikace.
  2. Na vyžádání Zákazníka BlueGhost.cz provede vložení obsahu do vytvořené Webové aplikace. Tento obsah je povinen Zákazník dodat v elektronické podobě. Překročí-li potřebný čas pro vložení obsahu 1 hodinu práce, pak toto vložení bude provedeno za úplatu.
 3. Přístup ke zdrojovému kódu
  1. Zákazník je oprávněn k užívání Webové aplikace. Zákazník je oprávněn použít Webovou aplikaci pouze k účelu vyplývajícímu z uzavřené Smlouvy. K jiným účelům je oprávněn Webovou aplikaci použít jen se souhlasem BlueGhost.cz.
  2. Na základě písemné dohody Zákazníka s BlueGhost.cz lze umožnit přístup Zákazníkovi ke zdrojovému kódu Webové aplikace; tento přístup může být zpoplatněn. Získání přístupu ke zdrojovému kódu Webové aplikace ze strany Zákazníka zbavuje BlueGhost.cz veškeré odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady Webové aplikace a to i v případě, kdy nebyla podepsána písemná dohoda.
  3. Zákazník není v žádném případě oprávněn k množení zdrojového kódu Webové aplikace, k jeho zveřejňování nebo k jakémukoliv dalšímu jednání, jež by mohlo ohrozit jeho ekonomickou využitelnost pro BlueGhost.cz nebo bylo v rozporu s oprávněnými zájmy BlueGhost.cz.
  4. Podmínkou pro získání přístupu ke zdrojovému kódů je vyrovnání všech finančních závazků Zákazníka vůči BlueGhost.cz.
  5. Zdrojový kód Webové aplikace obsahuje informaci, že autorem Webové aplikace je BlueGhost.cz. Tato informace může být z kódu odstraněna pouze po domluvě s BlueGhost.cz. Odstranění této informace může být zpoplatněno.
 4. Funkční vybavenost Webové aplikace se odvíjí:
  1. Pro internetový obchod od funkční vybavenosti ukázkové verze internetového obchodu, jež je prezentována na předváděcí adrese http://obchod.carta.cz před nabytím účinnosti smlouvy o vytvoření internetového obchodu.
  2. Pro internetové stránky od funkční vybavenosti ukázkové verze internetových stránek, jež je prezentována na předváděcí adrese http://stranky.carta.cz před nabytím účinnosti smlouvy o vytvoření internetových stránek,
  3. Pro slevový web od funkční vybavenosti ukázkové verze slevového webu, jež je prezentována na předváděcí adrese http://hromadnenakupy.carta.cz před nabytím účinnosti smlouvy o vytvoření slevového webu,
  4. Pro Restoweb od funkční vybavenosti ukázkové verze Restowebu, jež je prezentována na předváděcí adrese http://restoweb.carta.cz před nabytím účinnosti smlouvy o vytvoření Restowebu.
 5. Funkční vybavenost webové aplikace oproti ukázkové verzí může být odlišná v případě, kdy Zákazník objedná verzi produktu odlišnou od ukázkové verze. Informace o verzích webových aplikací jsou publikovány na internetových stránkách BlueGhost.cz.
 6. Jakékoliv požadavky na změnu funkcionality oproti ukázkové verzi musí být uvedeny ve smlouvě o vytvoření dané Webové aplikace nebo zahrnuty v přiložené specifikaci. Připomínky, které nebyly takto uvedeny, nemohou být předmětem pozdější reklamace.
 7. Pro jiné Webové aplikace je funkcionalita definována specifikací, jež je přílohou smlouvy o vytvoření dané Webové aplikace.
 8. Součástí některých Webových aplikací je funkce umožňující Zákazníkovi vystavování daňového dokladu. Tento daňový doklad je pouze orientační povahy, BlueGhost.cz nenese odpovědnost za jeho možný nesoulad s platnými právními předpisy. BlueGhost.cz se však zavazuje vynaložit úsilí, aby poskytl funkci umožňující Zákazníkovi vystavování daňového dokladu, který bude konformní s platnými právními předpisy.
 9. Webová aplikace bude připravena pro bezchybné zobrazení v internetových prohlížečích Mozilla Firefox pro Windows v aktuální verzi, Internet Explorer pro Windows verze 10 a vyšší a Google Chrome pro Windows v aktuální verzi. Případné nesrovnalosti zobrazení v ostatních minoritních prohlížečích nemohou být předmětem reklamace, avšak jejich odstranění může být následně doobjednáno za úplatu. Od úplaty z předchozí věty může být po dohodě Zákazníka s BlueGhost.cz upuštěno.
 10. Odpovědnost za vady Webové aplikace
  1. BlueGhost.cz je povinen vynaložit úsilí, aby zamezil případným škodám vzniklým při užívání a provozování Webové aplikace.
  2. Neodpovídá-li Webová aplikace její specifikaci a vznikne-li v důsledku toho Zákazníkovi majetková újma, má Zákazník nárok na přiměřenou slevu z ceny Webové aplikace.
  3. Neodpovídá-li úprava Webové aplikace její specifikaci a vznikne-li v důsledku toho Zákazníkovi majetková újma, má Zákazník nárok na přiměřenou slevu z ceny úpravy Webové aplikace.
  4. Zákazník má nárok na odstranění vad Webové aplikace nebo úprav Webové aplikace, pokud vyjádří svůj požadavek na jejich odstranění bez zbytečného odkladu do 3 měsíců od předání.
  5. Práva a povinnosti ohledně práv vzniklých z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 2615 až 2619 Občanského zákoníku.
  6. BlueGhost.cz je oprávněn zvolit způsob tvorby Webové aplikace nebo úpravy Webové aplikace dle vlastního uvážení tak, aby bylo splněno zadání, obsažené ve Smlouvě nebo ve specifikaci. BlueGhost.cz nenese odpovědnost za obsah, pokud dodrží zadání, zejména nenese odpovědnost za škody, které dílo může způsobit Zákazníkovi nebo uživatelům jeho užíváním, neužíváním, v důsledku nemožnosti užívání, ztráty na zisku nebo nezvýšení zisku objednatele či uživatelů, založených na jakýchkoliv teoriích odpovědnosti.
  7. BlueGhost.cz je povinen vynaložit úsilí, aby zamezil neoprávněnému vstupu do webové aplikace a užívání webové aplikace třetí stranou. 
  8. Pokud vznikne Zákazníkovi škoda způsobená neoprávněným vstupem do webové aplikace nebo užíváním webové aplikace třetí stranou, pak BlueGhost.cz nenese za tuto škodu zodpovědnost.
 11. Data dodání
  1. Veškerá data dokončení a předání Webových aplikací, úprav Webových aplikací i samostatně realizovaných grafických prací jsou ze strany BlueGhost.cz uváděna pouze orientačně. Nedodržení dat dodání nemůže být důvodem k odstoupení od Závazné objednávky ze strany Zákazníka. Zákazník nemá nárok na kompenzaci ani v případě, kdy dojde ke zpoždění při realizaci Webové aplikace nebo její úpravy a vznikne v důsledku toho Zákazníkovi majetková újma.
 12. Při odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka má Zákazník povinnost uhradit veškerou práci, kterou BlueGhost.cz na zákazníkově zakázce doposud vykonal. Cenu vykonané práce stanoví BlueGhost.cz na základě své evidence. 

8. Platby a fakturace

 1. Hodinová sazba
  1. Za veškeré prováděné práce si BlueGhost.cz účtuje částku 1000 Kč za každou hodinu práce. 
 2. Placení záloh
  1. BlueGhost.cz je oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení záloh za poskytované Služby a Webové aplikace a Zákazník je povinen zálohy na základě výzvy k platbě zaplatit. Zákazník je povinen zaplatit zálohu v termínu uvedeném ve výzvě k platbě. 
  2. V případě, že Zákazník nezaplatí zálohu požadovanou BlueGhost.cz v souladu s bodem 8.1.1, může BlueGhost.cz přerušit poskytování Služeb nebo Webové aplikace. O dobu přerušení poskytování Služeb nebo Webové aplikace se prodlužuje termín splnění Služeb nebo Webové aplikace, který byl se Zákazníkem sjednán.
 3. Výzva k platbě
  1. Vyúčtování Služeb probíhá na základě zaslání výzvy k platbě v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka. Výzva k platbě není daňovým dokladem.
  2. Zákazník je povinen provést platbu bezhotovostně převodem na bankovní účet BlueGhost.cz v přesné částce uvedené na výzvě k platbě a označit ji uvedeným variabilním symbolem. Obdrží-li zákazník vícero výzev k platbě, pak je povinen uhradit každou platbu samostatně.
  3. Nedodrží-li zákazník výše uvedené povinnosti při provádění platby, pak je povinen platbu doložit. V opačném případě nemusí být daný závazek vůči BlueGhost.cz považován za splněný.
  4. Závazek Zákazníka zaplatit platbu dle výzvy k platbě je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet BlueGhost.cz.
 4. Daňový doklad
  1. Uhrazením odpovídající výzvy k platbě Zákazník potvrzuje převzetí Služby a zároveň vyjadřuje svůj souhlas s jejím obsahem. Tímto okamžikem BlueGhost.cz provedl smluvní plnění Zákazníkovi (zdanitelné plnění dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Zákazníkovi bude vystaven daňový doklad nejdéle do 14 dnů od převzetí Služby a vyjádření svého souhlasu s jejím obsahem.
  3. Zákazník souhlasí se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury jsou zasílány výhradně v elektronické podobě na e-mail Zákazníka.
 5. Neplnění závazků ze strany Zákazníka
  1. V případě, že zákazník řádně a včas neprovede platbu za jakékoliv Služby poskytnuté ze strany BlueGhost.cz, je BlueGhost.cz oprávněn okamžité ukončit všechny Služby webhostingu, které jsou danému Zákazníkovi poskytovány.
  2. Ukončením Služeb webhostingu nezaniká pohledávka BlueGhost.cz vůči Zákazníkovi.
 6. Úroky z prodlení
  1. Pro případ prodlení Zákazníka se zaplacením ceny za dílo nebo službu je Zákazník povinen uhradit BlueGhost.cz úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky ceny za dílo nebo službu za každý den prodlení Zákazníka s její úhradou.
 1. BlueGhost.cz si vyhrazuje právo na okamžité ukončení všech Služeb webhostingu, které jsou danému Zákazníkovi poskytovány.
 2. Ukončením Služeb webhostingu nezaniká pohledávka BlueGhost.cz vůči Zákazníkovi.

9. Doručování

 1. Zákazníkovi může být doručováno na jeho elektronickou adresu uvedenou v Závazné objednávce.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah se řídí českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Platná a účinná verze Obchodních podmínek je publikována na webovém rozhraní na adrese www.blueghost.cz/obchodni-podminky/